Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018.

Jászkarajenő Község Önkormányzata az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek részére

Pályázat célja, támogatandó főbb célok:

A kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális -, karitatív- és egészségügyi tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenység.

            a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

            b) gyermekek táboroztatása,

            c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

            d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

            e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

            f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

            g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

            h) sport terén végzett tevékenység,

            i) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

            j) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

            k) kiadványok készítése.

Pályázat benyújtására jogosultak köre:

Természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

Csak olyan civil szervezet (kivéve a civil társaságot) kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját.

Pályázat tartalmi elemei:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,

            b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

            c) a pályázat nevét,

d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  1. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
  2. a támogatott szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
  3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
  4. közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
  5. nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
  6. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
  7. nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
  8. A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
  9. A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles június 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
  10.  

Pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja:

Pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozatok, útmutató elérhetők Jászkarajenő Község Önkormányzat honlapján, www.jaszkarajeno.hu oldalon vagy személyesen Jászkarajenői Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16. Tel.: 53/366-001).

Pályázat benyújtása, módja, határideje:

A pályázatokat írásban, egy eredeti példányban, papír alapon, postai úton (2018. 06. 15. napjáig postára kell adni), vagy személyesen (2018. 06. 15. napján 12.00 óráig) kell benyújtani Jászkarajenő Község Önkormányzat Polgármestere részére (2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.) 2018. JÚNIUS 15. NAPJÁIG. A határidő leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására, A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

Pályázat elbírálásának rendje, határideje:

A benyújtott pályázatokat Jászkarajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt.

Eredményről történő értesítés módja, határideje:

A döntésről Jászkarajenő Község Önkormányzat Polgármestere írásban tájékoztatja pályázót a döntést követő 8 munkanapon belül.

Szerződéskötésre vonatkozó szabályok:

Jászkarajenő Község Önkormányzat Polgármestere a Támogatottal az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (IV. 24.) önkormányzat rendelet 4. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést köt a döntést követő 30 napon belül.

A támogatás igénybevételének módja, feltételei:

Az odaítélt támogatások összege a támogatási szerződés aláírását és a beszámolási kötelezettség bírósági nyilvántartásba helyezése teljesítését követően két egyenlő részletben a Támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.

Az elszámolható költségek köre, elszámolás módja, határideje, ellenőrzés módja:

Ezen szabályokat az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 8-9. §-a tartalmazza.

Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott, legkésőbb a támogatás igénybevételét követő év január 15. napjáig köteles elszámolni.

 

Jászkarajenő Község Önkormányzata

Csatolmány(ok):